SlovenskýEnglish

Vyhlásenie výberového konania

 11.08.2017

Obec Ohradzany v zmysle § 4, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ predškolského zariadenia

Materská škola Ohradzany.

 

Zákonné podmienky účasti výberového konania:

Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34, zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • morálna bezúhonnosť, podľa ust. § 6 ods. 1, písm. b/ zákona č. 317/2009 Z.z.
 • zdravotná spôsobilosť, podľa ust. § 6, ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • v súlade s § 4 pds1, zákona č. 596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Ďalšie požiadavky:
 • manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibiilita
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC / Excel, Word, internet/

Písomné prihlášky o účasti na výberovom konaní majú obsahovať:

 • doklady o vzdelaní /overené kópie/ v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, preukazujúce minimálne 5 rokov,
 • výpis z registra trestov /doklad o bezúhonnosti/ nie starší ako 3 mesiace
 • spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca /nie staršie ako 3 mesiace/
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 04.09.2017 do 14,00 hod. na adresu: Obecný úrad, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany s označením

"Výberové konanie na riaditeľa MŠ - neotvárať".

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

V Ohradzanoch, dňa 11.08.2017

 

Mgr. Andrea Kličová, v.r.
starostka obce


Zoznam aktualít: