SlovenskýEnglish

Cirkev

Kostol

S pohnutou históriou farnosti v Ohradzanoch je úzko spätá aj história tunajšieho kostola. Prvý kostol postavili v Ohradzanoch už pred rokom 1549. Na nevhodnom geologickom podklade začali v roku 1719 stavať druhý kostol, tretí v poradí v barokovo-klasicistickom slohu bol dobudovaný v roku 1774. Na jeho mieste stojí súčasný kostol, postavený v rokoch 1937-1939.

Odkaz na stránky FÚ Ohradzany: ohradzany.fara.sk

Fara

V pamätnej publikácii k 100-mu výročiu zriadenia košického biskupstva z r. 1904 sa uvádza, že už v r. 1706 uprostred obce stál kostol. Neuvádza však žiadne meno kňaza, ktorý by účinkoval ako riadny farár vo farnosti Ohradzany. Pravdepodobne excurendo duchovnú správu vykonávali františkáni z Humenného.

Pamätná publikácia: A Kassai Százéves Egyházmegye Torténeti Névtara és Emlékkonyve 1904 II. na str. 556 uvádza poradie ohradzanských farárov.

Lenže Anton Szekely na základe dôkladnejšieho bádania upresňuje poradie kňazov účinkujúcich v Ohradzanoch takto:

„Menoslov ohradzanských farárov v knihe: A Kassai Százéves Egyházmegye Torténeti Névtára es Emlékkonyve 1904 II. str. 556 je nepresný. Pisateľ niektorých (kňazov) vynechal, ako Juraja KLUKNYAVSKEHO, ktorý bol farárom v rokoch 1763-1768, alebo Michala MARJANIKA 1778-1790. Ale ako farárov napísal Adama Baricsko a Cseszník Albína, sninských kaplánov, ktorých do Ohradzian posielal Jozef Škultety, sninský farár, dokiaľ sám neprišiel do Ohradzian za farára. Ba aj on sám je tam zapísaný od r. 1811-1812 ako Jozef potom zase od r. 1813-1818 ako Štefan.“

Na základe týchto dokumentov presný zoznam poradia farárov, ktorí účinkovali v Ohradzanoch a ktorých mená poznáme je takýto:

 1. SUBSZKY Martin 1738
 2. JAVCSAK Juraj 1738 – 1745
 3. BACHNIKAY Ján 1745 – 1754
 4. SCHROBA Mikuláš 1754 – 1763
 5. KLUKNYAVSKY Juraj 1763 – 1768
 6. MOZOLY Ján 1768 – 1778
 7. MARJANIK Michal 1778 – 1790
 8. PODMANICZKY Jozef 1790 – ?
 9. SKULTETY Jozef 1813 – 1818
 10. AMBRÓZY Tomáš 1818 – 1827
 11. CSÁK Ján 1827 – 1830
 12. PODOBNY Andrej 1830 – 1832
 13. JELINEK Anton 1832
 14. LOVASSY Imrich 1832 – 1841
 15. BLANÁR Jozef st. 1841 – 1863
 16. BLANÁR Jozef ml. 1863 – 1914
 17. SZEKERES Ján 1914 – 1932
 18. BOTTKA Ján 1932 – 1933
 19. RUSZŇYAK Ján 1933 – 1935
 20. CIRBUS Karol 1935 – 1958
 21. TOKAR Jozef 1958 – 1978
 22. GAJDOŠ Ferdinand O.P. 1978 – 1981
 23. STRAKA František 1981 – 1982
 24. JAKUBČIN František 1982 – 1984
 25. ČIŽMÁR Marián 1984 – 1988
 26. REBJAK Pavol 1988 – 1990
 27. TROCHAN Marko 1990 - 1995
 28. GNIP Jozef 1995 - 2000
 29. ČONKA František 2000 - 2007
 30. TIRPÁK Peter 2005 - 2007 (kaplán)
 31. PAVÚK Stanislav 2007 - 2012
 32. FRENA Martin (kaplán) 2007 - 2010
 33. GAZDAČKO Martin (kaplán) 2010 - 2012
 34. TURÁK Miroslav 2012 - 2017
 35. KOHUT Martin (kaplán)
 36. FEJERČÁK Peter (kaplán) 2017 - 2019
 37. PRISTÁŠ Vincent 2017 -

Treba však pripomenúť aj to, že okrem týchto známych farárov, ktorí pôsobili vo farnosti Ohradzany, účinkovali tu aj niekoľkí kapláni. Okrem už spomínaných kaplánov, ktorých do Ohradzian posielal sninský a neskôr aj ohradzanský farár Jozef Škultéty,  z dokumentov, ktoré sa zachovali na rím.-kat. farskom úrade v Ohradzanoch sa dozvedáme mená dvoch kaplánov, ktorí v 18. storočí účinkovali v Ohradzanoch. Svedčí o tom prekladací dekrét Jágerského biskupa Karola Eszterházyho, ktorým prekladá kaplána Jána Hamuljaka z Ohradzian do farnosti Harsany, a na jeho miesto za kaplána do Ohradzian ustanovuje Antona Hancsovszkého.

V tomto dekréte doslovne čítame: L. J. C. Dilecte Fili! Notum reddo Dn per me sub hodierno Capellanum Dn P. Joannem Hamulyák translatum haberi ad Capellaniam Harsányiensem, in cujus locum disposui P. Antonium Hancsovszki seminarii mei Agriensis alumnum, illum proinde in pace ire sinat, hunc vero venturum fraterne complectatur. In reliquo Paternam et Epptem meam benedictionem Dn impertior, ac maneo Ejusdem – Agriae 1a Maji 1774

Verus Pater
Carolus Eppisc. Agr.
Comes Eszterházy

Tiež kanonická vizitácia prvého košického biskupa Andreja Szaboa, ktorá sa uskutočnila v Ohradzanoch 5. augusta 1816 spomína ohradzanského kaplána Jána Kadlubjaka. Čítame v nej okrem iného: „Parochus ejus habet unum Cooperatorem pro nunc Joannem Kadlubbják. Natus in Possessione J. Cottmi. Arva ingremiata Parentibus Libertinis. Philosophiam absolvit Agriae, Theologiam Cassoviae ubi et ad Clerum anno 1810 susceptus est; ordinatus in Presbyterum 1814; loquitur Linguas Slavonicam et Hungaricam; servivit qua Capellanus Toke-Tere-bessini mensibus 9; hic vero in annum secundum...“

(Farár má jedného kaplána, nateraz Jána Kadlubjaka. Narodil sa v obci Pekelník na Orave. Pochádza z počestných, nezávislých rodičov. filozofiu absolvoval v Jágri, teológiu v Košiciach, kde bol aj prijatý medzi klérus v r. 1810. Za kňaza bol vysvätený v r. 1814. Hovorí slovensky a maďarsky. Ako kaplán účinkoval 9 mesiacov v Trebišove a teraz druhý rok tu (v Ohradzanoch)...“

(prevzaté z ohradzany.fara.sk)

V súčasnosti je duchovnou správou obce Ohradzany a filiálnych obcí  Sopkovce, Baškovce, Víťazovce poverený vdp. Mgr. Vincent Pristáš.

Odkaz na web stránku Farského úradu v Ohradzanoch: ohradzany.fara.sk