SlovenskýEnglish

História

Objavené mohylníky ľudu kultúry východoslovenských mohýl dokázateľne potvrdzujú, že okolie obce bolo osídlené už koncom doby kamennej. Približne v období rokov 2900 - 1900 pred našim letopočtom. Intenzita osídlenia bola v jednotlivých obdobiach rôzna. Na základe samotných historických názvov obce Ohradzany (starosloviensky greda, maďarsky gerenda, Geregonye, Geregynne) možno usudzovať, že obec existovala už v desiatom storočí. V okrese Humenné patria Ohradzany k najstarším obývaným usadlostiam.

Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v listinách z 2.januára roku 1317, v ktorých kráľ Karol pozbavuje Petra Pethena vlastníctva niekoľkých obcí. Medzi inými aj Ohradzian. Karolovo rozhodnutie obsahujú aj ďalšie objavené písomnosti z roku 1317 a 1323. V tom čase, až do konca 16.storočia patrila obec humenskému panstvu. Neskôr sa jej vlastníkmi stali Csákyovci a v 19.storočí tu svoj majetkový podiel uplatňovali Mariássovci a Andrássyovci.

V roku 1557 sa v obci nachádzalo osem a pol port (brán). Začiatkom osemnásteho storočia, v roku 1715 sa obec rozrástla  o dva mlyny. Z päťdesiatichdvoch domácností bolo dvadsať opustených. Až do roku 1787 sa v Ohradzanoch konali pravidelné sobotňajšie trhy. Na výročné trhy, vždy 5.novembra a 2. februára sa sem schádzali ľudia z celého okolia.

V roku 1828 mala už obec sedemdesiatšesť domov. O päťdesiatšesť rokov neskôr (roku 1886) bola v obci postavená prvá škola. Počas dlhej histórie usadlosti sa jej obyvatelia živili predovšetkým poľnohospodárstvom. Doplnkovým zamestnaním bola práca v lesoch.

Začiatkom dvadsiateho storočia veľmi nepriaznivo zasiahlo do života obce vypuknutie prvej svetovej vojny. Väčšina mužov v produktívnom veku narukovala, mnohí z nich sa už k rodinám nevrátili. Ani po vzniku 1. Československej republiky sa životná úroveň v obci výrazne nezmenila. Vypuknutie druhej svetovej vojny ju iba zhoršilo. Pod vojnové skazy sa 16. apríla v roku 1940 podpísal aj obrovský požiar, ktorý zachvátil dve tretiny Ohradzian. K obnove mohli občania prikročiť až po oslobodení 27.11.1944.

Murované obytné domy sa začali v Ohradzanoch stavať až po skončení druhej svetovej vojny. V tomto období dochádza aj k budovaniu základnej občianskej vybavenosti v obci. Medzi prvými bola v roku 1949 dokončená budova obecného úradu. V rokoch 1954 - 1962 sa v obci dokončilo aj zdravotné stredisko. V roku 1957 sa začalo vyučovať v novej základnej škole, ku ktorej bola v roku 1986 pristavaná moderná telocvičňa. V roku 1973 bolo v Ohradzanoch dokončené verejné osvetlenie a o dva roky neskôr aj obecná požiarna zbrojnica. koncom osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov dochádza v obci k zvýšenému záujmu o spoločenské dianie a pozdvihnutie životnej úrovne. Za pomoci spoločenských organizácií pôsobiacich na území obce sa podarilo oplotiť miestny cintorín, dokončiť úpravu chodníkov a zrealizovať niekoľko náročnejších akcií. Záujem občanov o verejné dianie v obci vidieť v súčasnosti aj na rozvoji športovej oblasti a uchovávaní dlhoročnej tradície futbalového mužstva už od roku 1957. V obci dlhé roky  pracujú dobrovoľní požiarníci a od roku 1952 aj poľovníci.