SlovenskýEnglish

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ MŠ

 24.05.2018

Obec Ohradzany v zmysle § 4, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ predškolského zariadenia Materská škola Ohradzany. Zákonné podmienky účasti výberového konania: Kvalifikačné predpoklady: • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34, zákona č. 317/2009 Z.z., • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z., • morálna bezúhonnosť, podľa ust. § 6 ods. 1, písm. b/ zákona č. 317/2009 Z.z. • zdravotná spôsobilosť, podľa ust. § 6, ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z.z., • v súlade s § 4 pds1, zákona č. 596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy Ďalšie požiadavky: • manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita • ovládanie štátneho jazyka • znalosť práce s PC / Excel, Word, internet/ Písomné prihlášky o účasti na výberovom konaní majú obsahovať: • doklady o vzdelaní /overené kópie/ v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z., • štruktúrovaný profesijný životopis, • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, preukazujúce minimálne 5 rokov, • výpis z registra trestov /doklad o bezúhonnosti/ nie starší ako 3 mesiace • spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca /nie staršie ako 3 mesiace/ • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 14.06.2018 do 11,00 hod. na adresu: Obecný úrad, Ohradzany 164, 067 22 Ohradzany s označením "Výberové konanie na riaditeľa MŠ - neotvárať". Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne. Mgr. Andrea Kličová, v.r. starostka obce


Zoznam aktualít: