SlovenskýEnglish

Verejná obchodná súťaž

 06.04.2018

OBEC OHRADZANY

Sídlo: 067 22  Ohradzany 164

IČO: 00323322

V zastúpení: Mgr. Andrea Kličová, starostka obce Ohradzany

Vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

podľa § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam

A/ Základné podmienky súťaže:

 1. Predávajúci (vyhlasovateľ):

Obec Ohradzany, zastúpené Mgr. Andrea Kličová – starostka obce, sídlo: 067 22  Ohradzany 164, IČO: 00323322, bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Humenné, IBAN: SK81 5600 0000 004210019001

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Predaj nehnuteľností v kat. území Ohradzany a to novovytvorené  parcely  na základe geometrického plánu č. 14296985-30/2018 a to:

CKN 803/6 o výmere 339 m2, druh: trvalý trávny porast,

CKN 974/3 o výmere 65 m2, druh: ostatné plochy,

CKN 807/8 o výmere 383 m2, druh: trvalý trávny porast

 nehnuteľností zapísaných na LV číslo 598 vedeného Okresným úradom v Humennom, katastrálnym odborom. Súťažný návrh je možné podať  len na odkúpenie všetkých ponúkaných nehnuteľnosti spolu, nie jednotlivo.

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Andrea Kličová, č.t. 0918727525, mail: ohradzany@gmail.com

 1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať najmä:

 1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, sídlo, označenie bankového spojenia (ďalej ako predávajúci),
 2. Identifikačné údaje účastníka súťaže, meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu (ďalej ako kupujúci)
 3. Predmet obchodnej verejnej súťaže,
 4. Návrh kúpnej zmluvy na všetky  nehnuteľnosti spolu,
 5. Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 14 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh  na vklad do katastra nehnuteľností,
 6. V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,
 7. Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

B/ Podmienky účasti v súťaži:

 • Minimálna kúpna cena za pozemky:

CKN 803/6 o výmere 339 m2, druh: trvalý trávny porast je 13,52 eur/m2 a viac,

CKN 974/3 o výmere 65 m2, druh: ostatné plochy je 13,52 eur/m2 a viac,

CKN 807/8 o výmere 383 m2, druh: trvalý trávny porast je 13,52 eur/m2 a viac.

 • Účastníci súťaže sú povinní predložiť v súťažnej obálke aj čestné prehlásenie o tom, že nemajú záväzky voči obci Ohradzany k 31.3.2018.
 • Každý účastník môže podať iba jeden súťažný návrh.
 • Návrh, ktorý nebude zodpovedať podmienkam súťaže bude odmietnutý.
 • Súťažný návrh môže byť doručený osobne na Obecný úrad Ohradzany v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka a s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – pozemky – NEOTVÁRAŤ“ alebo zaslaný poštou na adresu: Obecný úrad Ohradzany, 067 22  Ohradzany 164 v termíne do 17.5.2018.
 • Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať na základe telefonického dohovoru /č.tel.: 0918727525/ v pracovných dňoch.
 • Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a vyhodnocovať výberovou komisiou, ktorú určí starostka obce, najneskôr do 15 pracovných dní od ukončenia súťaže. Otváranie obálok je neverejné.
 • Oznámenie vybraného návrhu: do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.
 • Uzatvorenie kúpnych zmlúv najneskôr do 15 pracovných dní od rozhodnutia komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.

C/ Podmienky predaja

 1. Účastník súťaže prijíma podmienky, ktoré sú obsahom návrhu kúpnej zmluvy a na ktorých vyhlasovateľ trvá:
 2. Pozemky sú určené výlučne na výstavbu rodinných domov.
 3. Začne výstavbu rodinného domu do 3 rokov od právoplatnosti kúpnej zmluvy,
 4. Účastník je povinný oboznámiť sa s technickým stavom nehnuteľností
 5. Predávajúci si uplatňuje právo spätnej kúpy pozemku v prospech predávajúceho v prípade jeho ďalšieho predaja, pričom toto právo spočíva v povinnosti kupujúceho spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť pri uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim v prípade, ak pozemok nebude zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho.
 6. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Obec Ohradzany po uhradení celej kúpnej ceny.

D/ Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

E/ Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zmeniť podmienky súťaže, alebo túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť.

Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Nie je možné dodatočne meniť ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy. Návrh musí byť vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže a predložený v dvoch vyhotoveniach.

Poplatok za podanie návrhu do katastra nehnuteľností vybratý účastník súťaže predloží do konca lehoty stanovenej na zaplatenie kúpnej ceny kontaktnej osobe vyhlasovateľa.

                                                                                                              Mgr. Andrea Kličová

                                                                                                                 Starostka obce

  V Ohradzanoch, dňa 25.4.2018

Vyvesené dňa ..................................  podpis ..................................

Vzor -  súťažný návrh                                                                                                                              

.....................................................................................................................................................

Meno, priezvisko, titul a adresa predkladateľa súťažného návrhu

Obec Ohradzany

Ohradzany 164

067 22  Ohradzany

V ................. dňa ............................

Súťažný návrh pre  „Verejnú obchodnú súťaž ...........................................................................“

            Predkladáme Vám súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy  na prevod:

 1. Predmet prevodu:

-   Pozemok  parcela č. CKN 803/6 o výmere 339 m2, druh: trvalý trávny porast,

               -    Pozemok parcela č. CKN 974/3 o výmere 65 m2, druh: ostatné plochy,

                -   Pozemok parcela č. CKN 807/8 o výmere 383 m2, druh: trvalý trávny porast,

t.j. celková výmera 787 m2.

 • Všetky  podľa geometrického plánu č. 14296985-30/2018 zo dňa 23.4.2018, k.ú. Ohradzany.

 1. Identifikácia predkladateľa:

Meno, priezvisko, titul:

Adresa  trvalého  bydliska:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Bankové spojenie:

Telefón/email. kontakt:

 1. Cenová ponuka:

( Slovom  ...)

 1. Zoznam príloh:
 2.  podpísaný návrh kúpnej zmluvy
 3. Prílohy podľa čl. IV. Súťažných podmienok

                                                                                  ............................................................

Podpis predkladateľa

Vzor návrhu znenia kúpnej zmluvy:

KÚPNA ZMLUVA

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka)

 1. Zmluvné strany
  1. Predávajúci:

Obec Ohradzany

V zastúpení: Mgr. Andrea Kličová, starostka obce Ohradzany

Sídlo: 067 22  Ohradzany 164

IČO: 00323322

DIČ: 2021173682

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Humenné

IBAN: SK

(ďalej ako „predávajúci“)

a

 1. Kupujúci:

Meno, priezvisko, rodné priezvisko

Rod.č. ............................, dátum narodenia: ..............................

Trvale bytom: ...................................................

Rodinný stav: ...................................................

Štátna príslušnosť: ..........................................

Bankové spojenie: ..........................................

(ďalej ako „kupujúci“)

Uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu a za týchto podmienok (ďalej len: „kúpna zmluva“):

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Ohradzany, obec Ohradzany, okres Humenné, pozemkov, a to konkrétne:

             CKN 803/6 o výmere 339 m2, druh: trvalý trávny porast, spolu s parcelou  CKN 974/3 o výmere 65 m2, druh: ostatné plochy, spolu s parcelou CKN 807/8 o výmere 383 m2, druh: trvalý trávny porast, t.j. celková výmera 787 m2,

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Ohradzany, zapísané na LV č. 598 vedenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor.

 1. Obecné zastupiteľstvo v Ohradzanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 16.4.2018 uznesením č. 177  schválilo predaj predmetných nehnuteľností na základe obchodnej  verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

 1. Predmet kúpnej zmluvy
  1. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod nehnuteľností z predávajúceho na kupujúceho, nachádzajúceho sa v k.ú. Ohradzany, obec Ohradzany, okres Humenné, pozemkov a to konkrétne:

               CKN 803/6 o výmere 339 m2, druh: trvalý trávny porast,

               CKN 974/3 o výmere 65 m2, druh: ostatné plochy,

                CKN 807/8 o výmere 383 m2, druh: trvalý trávny porast,

             Zapísaná na liste vlastníctva 598 vedenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor.

 1. Predávajúci na základe tejto kúpnej zmluvy predáva predmet prevodu kupujúcemu, ktorý ho od predávajúceho kupuje a nadobúda so všetkými súčasťami a príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami, za kúpnu cenu a platobných podmienok uvedených v bode 4. tejto kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci prehlasuje, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, vecné bremená či iné ťarchy. Kupujúci prehlasuje, že mu je známy stav kupovanej nehnuteľnosti a že túto v tomto stave kupuje.
 3. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci berie na vedomie, že predmet prevodu je určený výlučne na individuálnu bytovú výstavbu, t.j. na výstavbu rodinného domu a účel tohto pozemku nebude menený.
 4. Kupujúci sa zaväzuje, že s výstavbou rodinného domu začne najneskôr do 3 rokov od podpísania tejto zmluvy.
 5. Po nesplnení podmienok uvedených v bodoch 3.4. a 3.5. má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

       Predávajúci si uplatňuje právo spätnej kúpy pozemku v prospech predávajúceho v prípade        jeho ďalšieho predaja, pričom toto právo spočíva v povinnosti kupujúceho spätne predať predávajúcemu nehnuteľnosť pri uplatnení práva spätnej kúpy predávajúcim v prípade, ak pozemok nebude zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho.

 1. Kúpna cena
  1. Výška kúpnej ceny je v sume ....................................... € (slovom: .....................................) za celý predmet prevodu špecifikovaný v bode 3.1. tejto kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
  2. Kúpna cena uvedená v bode 4.1. tejto kúpnej zmluvy bude uhradená kupujúcim  v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na účet predávajúceho. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dohodnutej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
  3. Pre prípad nedodržania termínu splatnosti platby uvedenej v bodoch 4.1. a 4.2. tejto kúpnej zmluvy sa účastníci kúpnej zmluvy dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 30 dní od termínu splatnosti kúpnej ceny, čo je považované za podstatnú náležitosti tejto kúpnej zmluvy.

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom prevádzanej nehnuteľnosti jednak na mieste samom a jednak z dokladov a nemá v tejto súvislosti žiadne pripomienky.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy znáša predávajúci a správny poplatok spojený s návrhom na vklad v hodnote 66,- Eur na katastri nehnuteľností v zmysle ust. položky č. 11 Sadzobníka správnych poplatkov, časť 1. Všeobecná správa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, hradí kupujúci. Návrh na vklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslušnými podkladmi doručí na Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor, výlučne predávajúci, až po úplnom zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho.
  3. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak a účinnosť podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v spojitosti s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. Vecnoprávne účinky tejto kúpnej zmluvy nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Humenné, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností. Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že dovtedy, odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy, sú svojimi prejavmi viazané.
  4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto kúpnej zmluvy, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie. Zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, t.j. kúpnu zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.
  5. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch s právnou silou originálu, z toho v dvoch pre Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor a po jednom pre každú zmluvnú stranu.

 1. Dátum a miesto vyhotovenia kúpnej zmluvy a podpisy zmluvných strán

Dátum a miesto vyhotovenia kúpnej zmluvy:

V Ohradzanoch, dňa

Podpisy zmluvných strán:

........................................................................                        .....................................................................

                    Predávajúci                                                                                   Kupujúci

                 Obec Ohradzany                                                                        Meno, priezvisko

V zastúpení Mgr. Andrea Kličová

       Starostka obce Ohradzany

   


Zoznam aktualít: