•  

Aktuality

Ohradzany - úprava potoka Ondávka

 18.04.2018

OÚ Humenné, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a §5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm.b) zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/ohradzany-uprava-potoka-ondavka-l

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť do 4.5.2018 na Okresnom úrade v Humennom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné alebo na Obecnom úrade v Ohradzanoch. Taktiež je možné zaslať pripomienky k zmene o navrhovanej činnosti do 4.5.2018 na Okresný úrad v Humennom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné alebo na Obecný úrad Ohradzany, sídlo: 067 22  Ohradzany 164.

Vybavenie detského ihriska
19 / 08 / 2023

Vybavenie detského ihriska

Projekt je podporený z prostriedkov PSK - Výzva poslancov PSK 1.1 - ŠPORT - kapitálové výdavky


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 08:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár