•  

Aktuality

Kandidáti vo voľbách prezidenta republiky sú (v abecednom poradí):

1. Béla Bugár, Ing.

2. Zuzana Čaputová, Mgr.

3. Martin Daňo

4. Štefan Harabin, JUDr.

5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.

6. Marián Kotleba, Ing. Mgr.

7. Milan Krajniak, Bc.

8. József Menyhárt, PaedDr., PhD

9. František Mikloško, RNDr.

10. Robert Mistrík, Dr. Ing.

11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

12. Róbert Švec, Mgr.

13. Bohumila Tauchmannová

14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.

15. Ivan Zuzula, RNDr. CSc.

Ohradzany - úprava potoka Ondávka

 18.04.2018

OÚ Humenné, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a §5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm.b) zákona a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/ohradzany-uprava-potoka-ondavka-l

Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť do 4.5.2018 na Okresnom úrade v Humennom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné alebo na Obecnom úrade v Ohradzanoch. Taktiež je možné zaslať pripomienky k zmene o navrhovanej činnosti do 4.5.2018 na Okresný úrad v Humennom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné alebo na Obecný úrad Ohradzany, sídlo: 067 22  Ohradzany 164.

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 08:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár